Image 3

Ліцеїсти Ірпінського ліцею інноваційних технологій отримали грант у розмірі 80 тисяч гривень

Ліцеїсти Ірпінського ліцею інноваційних технологій отримали грант у розмірі 80 тисяч гривень на модернізацію бібліотеки

Команда ліцеїстів ІЛІТ пройшла відбір на програму для молоді від дитячого фонду ООН (UNICEF) UPSHIFT.

UPSHIFT – це молодіжна освітня програма, що реалізується у 38 країнах і спрямована на розвиток способу мислення, навичок та можливостей для молодих людей, які опинилися в несприятливих умовах через війну в Україні.

Програма UPSHIFT реалізується за підтримки Дитячого фонду

ООН (ЮНІСЕФ) та уряду Німеччини через німецький державний банк розвитку KfW.

Ідеєю команди ІЛІТ на чолі з ментором Оленою Вишківською, викладачки фінансової грамотності, з лідером учнів Олександром Гулянським та у складі Кирила Кур’яти, Лізи Довганич і Ковтун Анни було отримання фінансування у розмірі 80 тисяч гривень для втілення ідеї – модернізацію Ірпінської міської бібліотеки.

Основною ідеєю проекту є створення читального клубу, який в подальшому матиме доволі широкий функціонал для обміну інформацією, нетворкінгу та розвитку м’яких навичок, на базі бібліотеки й, можливо, інших навчальних закладів.

Найближчим часом у міської бібліотеки Ірпеня буде зручний сайт з каталогом книжок, особливо нових, закупки по яким будуть зроблені за допомогою опитувань серед молоді.

“Команда Tebooks дуже молода та живе всього місяць, але це не заважає нам злагоджено працювати та повністю розуміти горизонт цілей і подій. Ми всі друзі, і в братерській, але працьовитій атмосфері ми прийшли в проект, а етапи відбору не стали для нас значною перешкодою. Основною ціллю для нас було формування проблеми, а більшість роботи ми проводили на буткемпі”, – зазначив Олександр Гулянський.

Пишаємося ліцеїстами та їх наставниками і вже чекаємо на зміни в міській бібліотеці Ірпеня.

****

Lyceum students of the Irpin Lyceum of Innovative Technologies received a grant of 80,000 hryvnias for the modernization of the city library

A team of ILIT lyceum students was selected for the UPSHIFT program for youth from the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

UPSHIFT is a youth educational program implemented in 38 countries and aimed at developing the mindset, skills and opportunities of young people who have found themselves in unfavorable conditions due to the war in Ukraine.

The UPSHIFT program is implemented with the support of the Children’s Fund

the United Nations (UNICEF) and the German government through the German state development bank KfW.

The idea of ​​the ILIT team, led by mentor Olena Vyshkivska, a teacher of financial literacy, with student leader Oleksandr Gulyansky, and consisting of Kyril Kuryat, Liza Dovganych, and Kovtun Anna, was to obtain funding in the amount of 80 thousand hryvnias for the implementation of the idea – the modernization of the Irpin city library.

The main idea of ​​the project is to create a reading club, which in the future will have a rather wide functionality for information exchange, networking and soft skills development, based on the library and possibly other educational institutions.

In the near future, the city library of Irpen will have a convenient website with a catalog of books, especially new ones, for which purchases will be made with the help of surveys among young people.

“The Tebooks team is very young and lives only a month, but this does not prevent us from working harmoniously and fully understanding the horizon of goals and events. We are all friends, and in a fraternal but hardworking atmosphere we came to the project, and the selection stages did not become a significant obstacle for us The main goal for us was problem formation, and we spent most of our work at the bootcamp,” said Oleksandr Gulyanskyi.

We are proud of the lyceum students and their mentors and are already waiting for changes in the Irpin city library.

Image 4

May be an image of 4 people and text

Image 3